Regulamin serwisu sprzedażowego - KITESURFING.SKLEP.PL


§ 1. Słowniczek pojęć regulaminowych

 1.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Witryny Sprzedażowej, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2.      Doręczyciel – publiczny operator pocztowy lub firma kurierska, które na podstawie odrębnych umów doręczają Towar Klientowi na wskazany przez niego adres;
 3.      Formularz Zamówienia – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionego Towaru, jego cenę, sposób odbioru i związany z tym     koszt, oraz sposób zapłaty.
 4.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Godpodarczej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, korzystając z indywidualnego konta klienta generuje i przesyła drogą elektroniczną Formularz Zamówienia;
 5.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Formularza Zamówień wygenerowanego poprzez Witrynę Sprzedażową;
 6.      Usługodawca -
 7.      Towar – produkt prezentowany w Witrynie Sprzedażowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej za jej pośrednictwem;
 8.      Witryna Sprzedażowa – serwis internetowy Kitesurfing Sklep, który jest dostępny pod adresem kitesurfingsklep.pl i za pomocą którego Klient może generować i składać Formularze Zamówienia;
 9.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12.   Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2135)


§ 2. Postanowienia ogólne, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.      Witryna Sprzedażowa oraz zawierane za jej pośrednictwem umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 2.      Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3.      Usługodawca zastrzega możliwość przeprowadzania technicznych przerw w dostępie do Witryny Sprzedażowej w szczególności w związku z konserwacją systemu i wprowadzaniem modyfikacji w skrypcie strony. O planowanych przerwach i szacowanym czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Klientów za pomocą podanych adresów e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, na co Klient wyraża zgodę.
 4.      W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: komputer lub telefon wyposażony w dostęp do sieci Internet oraz dowolną przeglądarkę internetową i aktywny adres poczty elektronicznej e-mail. 
 5.      Usługodawca świadczy za pomocą serwisu usługi polegające na umożliwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży prezentowanego w Witrynie Sprzedażowej sprzętu sportowego.
 6.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny Sprzedażowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


§ 3. Warunki korzystania z Witryny Sprzedażowej

 1.      W celu zawierania umów za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej należy zarejestrować indywidualne konto Klienta, oraz wypełnić w sposób prawidłowy dane oznaczone gwiazdką jako niezbędne w tym: imię, nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr NIP i nr telefon kontaktowy a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podanie dodatkowych informacji jest opcjonalne i dobrowolne.
 2.      Rejestracja konta oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny Sprzedażowej usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

 1.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej jest zalogowanie się przez Klienta do jego indywidualnego konta klienta.
 2.      Prezentowanie na Witrynie Sprzedażowej towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do składania zamówień.
 3.      Ceny towarów podane są w złotym polskim za sztukę i obejmują należny podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.
 4.      Klient ma możliwość uiszczenia należności tytułem ceny:

a)     przelewem

b)     płatnością w systemie PayU

 1.      W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej należy wejść na stronę internetową pod adresem: www.kitesurfingsklep.pl, po uprzednim zalogowaniu, z użyciem udostępnionego tam edytora zamówień (tzw. KOSZYK) określić właściwości oraz ilość zamawianego towaru a następnie przesłać wygenerowany przez Witrynę Sprzedażową formularz zamówienia Usługodawcy.
 2.      Przed przesłaniem formularza zamówienia Klient ma obowiązek upewnić się, że wprowadzone przez niego dane dotyczące właściwości oraz ilości zamawianego towaru są prawidłowe. Kliknięcie przycisku Potwierdzam Zamówienie oznacza, że zostało ono sprawdzone, jest zgodny z wolą Klienta.
 3.      Przesyłanie drogą elektroniczną formularza zamówienia stanowi prawnie wiążącą dla Klienta ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 4.      Na podstawie przesłanego zamówienia Witryna Sprzedażowa wygeneruje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5.      Do zawarcia umowy dochodzi w momencie, przesłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia.
 6.   W przypadku gdyby realizacja zamówienia była z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa Witryna Sprzedażowa zastrzega sobie prawo anulowania złożonego formularzu zamówienia o czym poinformuje Klienta w przesłanej mu wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. W takim przypadku uiszczona przez Klienta kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy Klienta w terminie 7 dni od daty przesłania formularzu zamówienia.


§ 5. Dostawa towarów

 1.      Zamówione towary dostarczane są na wskazany przez Klienta adres.
 2.      W przypadku wskazania przez Klienta osoby trzeciej dla celów doręczenia towaru Umowa Sprzedaży tego towaru zawarta jest między Usługodawcą a Klientem. Klient jednocześnie z jej zawarciem upoważnia Usługodawcę do przesłania towaru innej osobie. W takiej sytuacji po stronie Usługodawcy nie powstają żadne dodatkowe zobowiązania względem osoby trzeciej, w szczególności zaś Usługodawca nie jest stroną odrębnej umowy między Klientem a osobą trzecią. Wydanie rzeczy takiej osobie ma charakter czynności faktycznej.
 3.      Zamówione towary dostarczane są przez publicznych operatorów pocztowych lub renomowane firmy kurierskie zgodnie z oferowaną przez nie stawką, która jest podana w formularzu zamówienia.
 4.      Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu formularzu zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – albo niezwłocznie po uznaniu zapłaty na jego rachunku – w przypadku wyboru płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayPal, DotPay, PayU
 5.      Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – lub uznania zapłaty na rachunku Usługodawcy w przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU, PayPal lub Dotpay  – z zastrzeżeniami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 6.      24 godzinny termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, ulega zawieszeniu i nie biegnie w dni ustawowo uznane za wolne od pracy i soboty.
 7.      Ryzyko zniszczenia i przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki doręczycielowi. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia przygotowanych przesyłek.
 8.      Klient składający zamówienie w Witrynie Sprzedażowej, składa żądanie dostarczenia dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail).
 9.      Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

§ 6. Rozwiązanie umowy – wyrejestrowanie

 1.      Świadczenie usług w ramach Witryny Sprzedażowej ma charakter bezterminowy.
 2.      Klient może w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę z Usługodawcą (dotyczącą rejestracji i prowadzenia określonego konta) poprzez wypełnienie dostępnego na Witrynie Sprzedażowej formularza, obejmującego oświadczenie o wyrejestrowaniu konta Klienta, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy Klienta (loginu) i hasła.
 3.      Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4.      Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres wiadomości e-mail ze wskazaniem podstawy prawnej i krótkim uzasadnieniem.
 5.      Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Klient nie może ponownie zarejestrować się na Witrynie Sprzedażowej bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 7. Informacja na temat konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy

 1.      Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od niniejszej umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, jak też od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Witryny Sprzedażowej, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres ten liczony jest od dnia w którym towar został wydany Klientowi lub wskazanej przez Klienta osobie trzeciej.
 2.      Do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy listownie na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Usługodawcy. Dla własnego bezpieczeństwa Klienta Usługodawca zaleca dokonanie przesyłki rejestrowanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nastąpi zwrot otrzymanej od Klienta w jej wykonaniu płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotarło do Usługodawcy.
 4.      Usługodawca nie będzie nakładać dodatkowych opłat z tytułu skorzystania przez Klienta z wyżej opisanego uprawnienia.
 5.      Zwrot towaru nastąpi – według wskazania Usługodawcy – na jego adres lub na adres właściwego dystrybutora.
 6.      Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu wysłanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 7.      Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Klient. Wysokość tych kosztów wynosi 25 PLN.
 8.      Klient odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z używania ich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 9.      Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z poniższego wzoru:

Adresat:

Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 1.   Opisane wyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów sprzedaży towarów nieprefabrykowanych, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania Klienta, lub które są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1.      Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług lub w wykonaniu umowy sprzedaży na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@kitesurfingsklep.pl, lub za pośrednictwem poczty na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Usługodawcy.
 2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej wskazanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Klienta lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta.
 4.      Czyniąc zadość obowiązującemu prawu Usługodawca informuje, że Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy określone szczegółowo w Kodeksie Cywilnym.


§ 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 1  do Regulaminu.


§ 10. Przepisy końcowe

 1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a)     zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Witryny Sprzedażowej,

b)     konieczności dostosowania działania Witryny Sprzedażowej i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

 1.      O zamiarze zmiany Regulaminu Usługodawca zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego Regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz publikację zmienionej treści Regulaminu na Witrynie Sprzedażowej.
 2.      Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania na Witrynie Sprzedażowej.
 3.      Jeżeli Usługodawca otrzyma od Klienta, przed upływem terminu określonego w ust. 3, oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym a konto Klienta usunięte. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta nie zwalnia Klienta z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4.      W przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd sprzeczności, któregokolwiek z postanowień Regulaminu z przepisem powszechnie obowiązującego prawa pozostałe postanowienia pozostają wiążące. Na miejsce postanowień uznanych za nieważne wchodzą wprost lub na zasadzie analogii odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5.      W przypadku sporów między Usługodawcą a Klientem, wynikłych na gruncie korzystania z Witryny Sprzedażowej właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.